KONKURS APARTHOTEL GIEWONT

14.02.2020 - 11.05.2020

Konkurs Aparthotel Giewont! ️

UWAGA: dnia 31.03.2020 ze wzgledu na warunki zagrożenia epidemiologicznego wporwadzono zmiany w regulaminie:

  • pkt 2,
  • pkt 7.

Do wygrania jeden z trzech voucherów na trzydniowy (2 noce) pobyt w Aparthotel Giewont we współpracy z JOYRIDE .

Weź udział w konkursie!

Warunkiem niezbędnym do udziału jest zamieszczenie w komentarzu pod postem promocyjnym zdjęcia z wakacji.

Nasze zupełnie subiektywne Jury w składzie pracowników recepcji wybierze naszym zdaniem trzy najciekawsze zdjęcia. Oczywiście w wyborze pomoże nam ilość lajków komentarza, nie będzie to jednak wyznacznikiem.

Autorzy trzech najlepszych zdjęć będą mogli zaprosić bliskie osoby i razem spędzić cudowny czas w naszym Aparthotel Giewont.

Podczas pobytu udostępnione będą:

• basen,
• suna sucha i mokra,
• grota solna,
• jedno miejsce w podziemnym parkingu,
• dwa wybrane rowery od JOYRIDE na cały dzień.


Czas zrealizowania vouchera od 01.09.2020 do 30.09.2020 **.

REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest Giewont Aparthotel® w Zakopanem reprezentowany przez GIEWONT S.C. Ryszard Lasyk, Józef Gąsienica Gładczan, 34-500 Zakopane, Piłsudskiego, 4a/13c NIP: 736 172 33 50 . Podmiotem współodpowiedzialnym jest Joy Ride Sp. z o.o. sp. kom., Ul. Małe Żywczańskie 2a 34-500 Zakopane – zwani dalej ORGANIZATOREM

2. Konkurs trwa od 17.02.20 do 30.04.2020. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się w pierwszym tygodniu po zakończeniu konkursu tj: do poniedziałku 11.05.2020. Nagroda w formie vouchera do zrealizowania do 01.09.2020 do 30.09.2020 r. – patrz niżej.

 

3. ZASADY UCZESTNICTWA

- Udział w konkursie może wziąć osoba pełnoletnia, która przystępując do niego zaakceptowała regulamin, udostępniając wyłącznie jedno zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym. Akcpetowalne jest załączenie moizaki zdjęć.

- Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu wyłącznie fotografie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanych przez siebie fotografii, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Uczestnik zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności.

- W przypadku naruszenia obowiązującego prawa, praw osób trzecich, a także prób oszustwa, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęcia z postępowania konkursowego. Działania Organizatora nie wymagają dla swej ważności przesłania do Uczestnika jakiegokolwiek oświadczenia. Organizator ma również prawo do usunięcia zdjęć bez informowania o tym Uczestnika z innych przyczyn np. gdy zawierają treści obraźliwe, nawołujące do przemocy, odwołujące się do jakiejkolwiek dyskryminacji, o charakterze pornograficznym – niezgodne z regulaminem Facebook ®. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału fotografii , które naruszają Regulamin Konkursu.

- Zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Uczestnicy, którzy zostaną uznani za Zwycięzców, wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych (łącznie z podaniem miejsca zamieszkania) w Internecie oraz w materiałach promocyjnych.

 

4.WYMAGANIA TECHNICZNE:

- Aby przystąpić do konkursu należy posiadać własne konto na Facebook®.

- zdjęcie publikowane w formie elektronicznej nie może przekraczać swoją wielkością parametrów wymaganych przez serwis społecznościowy. Rozdzielczość zdjęcia musi także być na tyle wysoka aby pozwolić na dokonanie wyboru bez konieczność zaopatrzenia w dodatkowy komentarz.

 

5. PRAWA AUTORSKIE:
1. W ramach przystąpienia do Konkursu uczestnik oświadcza, że:
1) posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do zgłoszonej przez niego pracy konkursowej;
2) zgłoszona do konkursu praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych podmiotów;
3) posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii do wykorzystania tego wizerunku na potrzeby Konkursu, jak i do wykorzystania tego wizerunku przez Organizatora w ramach prowadzonych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym, w szczególności w publikacjach i publicznych prezentacjach oraz umieszczaniu w Internecie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;
4) nieodpłatnie przenosi na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac konkursowych na następujących polach eksploatacji: korzystanie oraz przetwarzanie przez Organizatora Prac Konkursowych w ramach prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych, w tym publikowanie w Internecie oraz w materiałach informacyjno- promocyjnych Organizatora, a także wykorzystywanie w celu publicznej prezentacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.


2. Pisemne oświadczenie laureata o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych do prac konkursowych na rzecz Organizatora oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych , w chwili rozstrzygnięcia konkursu.

 

6. ZASADY KONKURSU

- Osoby przystępujące do konkursu akceptują regulamin konkursu.

- Laureaci konkursu są zobowiązani do pisemnego oświadczenia zaakceptowania regulaminu konkursu oraz złożenia oświadczeń z pkt 5 drogą pisemną niezwłocznie po wyrażeniu zgody na ogłoszenie wyników z informacją o ich wyborze. Jedyną możliwością otrzymania nagrody będącej własnością Joy Ride Sp. z o.o. sp. kom. jest spełnienie wymogów, oraz zaakceptowanie regulaminu wypożyczalni. (załącznik 1.)

- Warunkiem niezbędnym do udziału jest zamieszczenie w komentarzu pod postem promocyjnym zdjęcia z wakacji.

- Zdjęcie musi spełniać wymagania z pkt 3.

- Laureaci zostaną wybrani przez zupełnie subiektywne Jury w składzie pracowników recepcji . Recepcja wybierze naszym zdaniem trzy najciekawsze zdjęcia. Oczywiście w wyborze pomoże nam ilość lajków komentarza - nie będzie to jednak wyznacznikiem.

- Wybrani Laueraci otrzymają voucher na pobyt z możliwością nieodpłatnego wynajmu roweru będącej własnością Joy Ride Sp. z o.o. sp. kom. na zasadach wypożyczalni.

- Konkurs zostanie rozpoczęty po publikacji minimum 5 zdjęć w komentarzach pod postem.
W chwili zakończenia konkursu zostaną wybrane 3 miejsca przez Jury w składzie pracowników recepcji.

- Wybrani laureaci którzy nie spełnią wymogów regulaminu oraz nie wywiążą się z jego postanowień w przeciągu 7 dni - zostaną odrzuceni.

- W przypadku kiedy laureat nie zgłosi się do recepcji bezpośrednio w przeciągu 7 dni roboczych – zostanie wyłoniony nowy laureat.

 

7. NAGRODY

Wyłonieni zostaną trzej laureaci konkursu w drodze wyboru ( patrz pkt. 6 ).
Wygraną konkursową jest trzydniowy (2 noce) pobyt dla dwóch osób w Aparthotel Giewont® we współpracy z JOY RIDE.

 

Do wygrania:

- voucher na pobyt w dostępnym apartamencie typu STUDIO, dla dwóch osób (laureat wybiera osobę z którą przyjedzie),

(https://giewontzakopane.pl/apartamenty?CategoryID=888)

 

- voucher na pobyt w dostępnym apartamencie typu DELUXE, dla dwóch osób (laureat wybiera osobę z którą przyjedzie),

(https://giewontzakopane.pl/apartamenty?CategoryID=889)

 

- voucher na pobyt w dostępnym apartamencie typ u PRESTIGE, dla dwóch osób (laureat wybiera osobę z którą przyjedzie)

(https://giewontzakopane.pl/apartamenty?CategoryID=890)

 

- Jeden voucher przeznaczony jest dla dwóch osób. Wedle regulaminu Aparthotel Giewont®, każda dodatkowa osoba w apartamencie to koszt 45 zł/za dobę. Dzieci poniżej czwartego roku życia śpiące z opiekunem na łózku mają pobyt bezpłatny.

- Voucher obejmuje nieodpłatne wypożyczenie rowerów na jeden dzień przez laureata konkursu wraz z wybraną przez niego osobą.

- Jeden voucher przeznaczony jest dla dwóch osób. Wedle regulaminu Joy Ride Sp. z o.o. sp. kom. każda następna osoba zainteresowana wypożyczeniem roweru rozliczana będzie wedle obowiązującego cennika.

- Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę.
- Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.
- W konkursie nie mogą startować właściciele apartamentów, rodzina oraz osoby postronne.

- VOUCHER zostanie wysłany do zwycięzcy pocztą elektroniczną po podaniu danych teleadresowych.

- Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.

- Oferta nie obejmuje wyżywienia, jednak istnieje możliwość zamówienia śniadania do łóżka w formie cateringu na wybraną godzinę (zamówienia przyjmowane są do 18:00 dzień wcześniej) w cenie 30 zł dla osoby dorosłej.

- Konkurs trwa do 30 kwietnia b.r. – do 24:00. ️

- Wyniki konkursu pojawią się do 11maja b.r.

 

8. Pozostałe informacje

- Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ApartHotel Giewont

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@giewontzakopane.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

 

- UMOWA UŻYCZENIA ROWERU

 

zawarta w Zakopanem w dniu……………….......r. (zwana dalej Umową) pomiędzy:

Joy Ride Sp. z o.o. sp. kom., Ul. Małe Żywczańskie 2a 34-500 Zakopane zwaną dalej WYPOŻYCZALNIĄ

a …....................................... …....................................... zamieszkałym w ...................................... przy ul. …....................................... telefon kontaktowy nr ................................ legitymującym się Dowodem Osobistym nr ................................ oraz drugim dokumentem tożsamości typ ................................ nr ................................ zwanym dalej WYPOŻYCZAJĄCYM

§ 1

Przedmiotem umowy jest, Użyczenie roweru, zgodnie z obowiązującym REGULAMINEM WYPOŻYCZALNI.

§ 2

1. WYPOŻYCZAJĄCY oświadcza, iż zapoznał się z REGULAMINEM oraz akceptuje jego warunki.

2. Akceptacja REGULAMINU oraz wypożyczenie roweru są równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze oraz umiejętności jazdy i znajomości przepisów ruchu drogowego.

3. WYPOŻYCZAJĄCY oświadcza, iż WYPOŻYCZALNIA przekazuje mu do używania sprzęt sprawny technicznie, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, co WYPOŻYCZAJĄCY potwierdza własnoręcznym podpisem.

4. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne usterki mechaniczne wynikłe z jego użytkowania.

§ 3

1. WYPOŻYCZALNIA przekazuje w dniu …............., o godzinie …............WYPOŻYCZAJĄCEMU rower w ilości sztuk …............

2. Koszt wynajmu jednego roweru wynosi 0 zł za jeden dzień korzystania dni.

3. Przewidywany czas wypożyczenia roweru: - 1 dzien

4. Miejsce zwrotu roweru; APARTHOTEL GIEWONT, Piłsudskiego 4a, 34-500 Zakopane

§ 4

 

1. Umowa wchodzi w życie z momentem jej podpisania.

2. Umowa zawarta jest na czas oznaczony od dnia przekazania WYPOŻYCZAJĄCEMU roweru do dnia zwrotu roweru WYPOŻYCZALNI.

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie spory zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby WYPOŻYCZALNI

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

 

___________________________​​​​                                                          __________________________

            Wypożyczający​​​​​​​                                                                                          Wypożyczalnia

 

 

REGULAMIN

 

1. Wypożyczane rowery są własnością JOY RIDE Sp. z o.o. sp. kom, ul. Małe Żywczańskie 2a 34-500 Zakopane.

2. Wypożyczany rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do wypożyczalni.

3. Aby wypożyczyć rower należy:

- przedstawić dowód osobisty oraz inny dokumenty ze zdjęciem – oraz ksero dokumentów na czas wypożyczenia,

- być osobą pełnoletnią i trzeźwą,

- podpisać umowę na wypożyczenie roweru oznaczającą akceptację warunków wypożyczalni,

- wnieść opłatę za wypożyczenie roweru kartą kredytową.

4. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower.

5. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim.

6. Wypożyczający rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczalni rowerów.

7. W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed kradzieżą.

8. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu.

9. W przypadku kradzieży roweru wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić w wypożyczalni.

10. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego roweru lub jego naprawy.

11. Za wady ukryte wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.

12. Opłatę za wynajem roweru jest pobiera z góry.

13. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.

14. Wypożyczany rower jest czysty, w takim samym stanie należy go zwrócić. Za rowery nie umyte naliczana jest dodatkowa opłata wysokości 20zł.

15. Rower należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym i opłaconym terminie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych Joy Ride sp. z o.o. sp. kom.,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@joyride.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług wypożyczalni - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

​​​​ __________________________________________

Rozumiem i akceptuje