1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Szczegóły aktualności

Aktualności

Data
przyjazdu
Data
wyjazdu

KONKURS APARTHOTEL GIEWONT

27 lipca 2019

Konkurs Aparthotel Giewont ! ️

Do wygrania trzy vouchery na trzydniowy (2 noce) pobyt w Aparthotel Giewont we współpracy z JOYRIDE .

Weź udział w konkursie!

Warunkiem niezbędnym do udziału jest zamieszczenie w komentarzu pod postem promocyjnym zdjęcia z wakacji.

Nasze zupełnie subiektywne Jury w składzie pracowników recepcji wybierze naszym zdaniem trzy najciekawsze zdjęcia. Oczywiście w wyborze pomoże nam ilość lajków komentarza, nie będzie to jednak wyznacznikiem.

Autorzy trzech najlepszych zdjęć będą mogli zaprosić bliskie osoby i razem spędzić cudowny czas w naszym Aparthotel Giewont .

Podczas pobytu udostępnione będą:

• Basen,
• Suna sucha i mokra,
• Grota solna,
• Jedno miejsce w podziemnym parking
• Dwa wybrane towery od JOYRIDE na cały dzień 

 

 

 

Czas zrealizowania vouchera do 20 grudnia 2019 roku**.

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest Giewont Aparthotel ® w Zakopanem reprezentowany przez GIEWONT S.C. Ryszard Lasyk, Józef Gąsienica Gładczan, 34-500 Zakopane, Piłsudskiego, 4a/13c NIP: 736 172 33 50 . Podmiotem współodpowiedzialnym jest Joy Ride Sp. z o.o. sp. kom., Ul. Małe Żywczańskie 2a 34-500 Zakopane – zwani dalej ORGANIZATOREM

 

2. Konkurs trwa od 27.07.19 do 31.08.2019. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się w pierwszym tygodniu po zakończeniu konkursu tj : do niedzieli 8.09.19. Nagroda w formie vouchera do zrealizowania do 20.12.2019 r – patrz niżej.

 

3 ZASADY UCZESTNICTWA

 

- Udział w konkursie może wziąć osoba pełnoletnia , która przystępując do niego zaakceptowała regulamin, udostępniając wyłącznie jedno zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym. Akcpetowalne jest załączenie moizaki zdjęć.

 

- Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu wyłącznie fotografie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem przesłanych przez siebie fotografii, a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw, Uczestnik zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Organizatora z odpowiedzialności.

 

- przypadku naruszenia obowiązującego prawa, praw osób trzecich, a także prób oszustwa, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęcia z postępowania konkursowego. Działania Organizatora nie wymagają dla swej ważności przesłania do Uczestnika jakiegokolwiek oświadczenia. Organizator ma również prawo do usunięcia zdjęć bez informowania o tym Uczestnika z innych przyczyn np. gdy zawierają treści obraźliwe, nawołujące do przemocy, odwołujące się do jakiejkolwiek dyskryminacji, o charakterze pornograficznym – niezgodne z regulaminem Facebook ®. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału fotografii , które naruszają Regulamin Konkursu.

 

- Zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Uczestnicy, którzy zostaną uznani za Zwycięzców, wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych (łącznie z podaniem miejsca zamieszkania) w Internecie oraz w materiałach promocyjnych.

 

4.WYMAGANIA TECHNICZNE:

 

- Aby przystąpić do konkursu należy posiadać własne konto na Facebook ®.

 

- zdjęcie publikowane w formie elektronicznej nie może przekraczać swoją wielkością parametrów wymaganych przez serwis społecznościowy. Rozdzielczość zdjęcia musi także być na tyle wysoka aby pozwolić na dokonanie wyboru bez konieczność zaopatrzenia w dodatkowy komentarz.

 

5. PRAWA AUTORSKIE:
1. W ramach przystąpienia do Konkursu uczestnik oświadcza, że:
1) posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do zgłoszonej przez niego pracy konkursowej;
2) zgłoszona do konkursu praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych podmiotów;
3) posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii do wykorzystania tego wizerunku na potrzeby Konkursu, jak i do wykorzystania tego wizerunku przez Organizatora w ramach prowadzonych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym, w szczególności w publikacjach i publicznych prezentacjach oraz umieszczaniu w Internecie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;
4) nieodpłatnie przenosi na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac konkursowych na następujących polach eksploatacji: korzystanie oraz przetwarzanie przez Organizatora Prac Konkursowych w ramach prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych, w tym publikowanie w Internecie oraz w materiałach informacyjno- promocyjnych Organizatora, a także wykorzystywanie w celu publicznej prezentacji bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
2. Pisemne oświadczenie laureata o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych do prac konkursowych na rzecz Organizatora oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych , w chwili rozstrzygnięcia konkursu.

 

6. ZASADY KONKURSU

 

- Osoby przystępujące do konkursu akceptują regulamin konkursu.

 

- Laureaci konkursu są zobowiązani do pisemnego oświadczenia zaakceptowania regulaminu konkursu oraz złożenia oświadczeń z pkt 5 drogą pisemną niezwłocznie po wyrażeniu zgody na ogłoszenie wyników z informacją o ich wyborze. Jedyną możliwością otrzymania nagrody będącej własnością Joy Ride Sp. z o.o. sp. kom. jest spełnienie wymogów, oraz zaakceptowanie regulaminu wypożyczalni. (załącznik 1.)

 

-   Warunkiem niezbędnym do udziału jest zamieszczenie w komentarzu pod postem promocyjnym zdjęcia z wakacji.

 

- Zdjęcie musi spełniać wymagania z pkt 3.

 

- Laureaci zostaną wybrani przez zupełnie subiektywne Jury w składzie pracowników recepcji . Recepcja wybierze naszym zdaniem trzy najciekawsze zdjęcia. Oczywiście w wyborze pomoże nam ilość lajków komentarza - nie będzie to jednak wyznacznikiem.

 

- wybrani wygrani otrzymają voucher na pobyt z możliwością nieodpłatnego wynajmu roweru będącej własnością Joy Ride Sp. z o.o. sp. kom. na zasadach wypożyczalni.

 

- Konkurs zostanie rozpoczęty po publikacji minimum 5 zdjęć w komentarzach pod postem.
W chwili zakończenia konkursu zostaną wybrane 3 miejsca przez Jury w składzie pracowników recepcji.

 

- Wybrani laureaci którzy nie spełnią wymogów regulaminu oraz nie wywiążą się z jego postanowień w przeciągu 7 dni - zostaną odrzuceni.

 

- w przypadku kiedy laureat nie zgłosi się do recepcji bezpośrednio w przeciągu 7 dni roboczych – zostanie wyłoniony nowy laureat.

 

 

 

7. NAGRODY

 

Wyłonieni zostaną trzej laureaci konkursu w drodze wyboru ( patrz pkt. 6 ) .
Wygraną konkursową jest trzydniowy (2 noce) pobyt dla dwóch osób w Aparthotel Giewont ® we współpracy z JOY RIDE.

 

Do wygrania:

 

- voucher na pobyt w dostępnym apartamencie typu STUDIO , dla dwóch osób ( laureat wybiera osobę z którą przyjedzie)

 

(https://giewontzakopane.pl/apartamenty?CategoryID=888)

 

- voucher na pobyt w dostępnym apartamencie typu DELUXE , dla dwóch osób ( laureat wybiera osobę z którą przyjedzie)

 

(https://giewontzakopane.pl/apartamenty?CategoryID=889)

 

- voucher na pobyt w dostępnym apartamencie typ u PRESTIGE , dla dwóch osób ( laureat wybiera osobę z którą przyjedzie)

 

 

 

(https://giewontzakopane.pl/apartamenty?CategoryID=890)

 

 

 

- Jeden voucher przeznaczony jest dla dwóch osób. Wedle regulaminu Aparthotel Giewont ® , każda dodatkowa osoba w apartamencie to koszt 45 zł/za dobę. Dzieci poniżej czwartego roku życia mają pobyt bezpłatny.

 

- Voucher obejmuje nieodpłatne wypożyczenie rowerów na jeden dzień przez laurea ta konkursu wraz z wybraną przez niego osobą.

 

- Jeden voucher przeznaczony jest dla dwóch osób. Wedle regulaminu Joy Ride Sp. z o.o. sp. kom. każda następna osoba zainteresowana wypożyczeniem roweru rozliczana będzie wedle obowiązującego cennika.

 

- Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę. 

- Nie ma możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.
 
- W konkursie nie mogą startować właściciele apartamentów, rodzina oraz osoby postronne.

 

- VOUCHER zostanie wysłany do zwycięzcy pocztą elektroniczną po podaniu danych teleadresowych.

 

- Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika. P romocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.

 

- Oferta nie obejmuje wyżywienia, jednak istnieje możliwość zamówienia śniadania do łóżka w formie cateringu na wybraną godzinę (zamówienia przyjmowane są do 18:00 dzień wcześniej) w cenie 30 zł dla osoby dorosłej.

 

 

 

- Konkurs trwa do 31 sierpnia – do 24:00. ️ 

 

- Wyniki konkursu pojawią się do 08 września 2019 roku.

 

 

 

8. Pozostałe informacje

 

-

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27

 

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ApartHotel Giewont

 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@giewontzakopane.pl

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług

 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat

 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

 

 

 

-

 

UMOWA UŻYCZENIA ROWERU

 

zawarta w Zakopanem w dniu……………….......r. (zwana dalej Umową) pomiędzy:

 

Joy Ride Sp. z o.o. sp. kom., Ul. Małe Żywczańskie 2a 34-500 Zakopane zwaną dalej WYPOŻYCZALNIĄ

 

a  …....................................... …....................................... zamieszkałym w ...................................... przy ul. …....................................... telefon kontaktowy nr ................................ legitymującym się Dowodem Osobistym nr ................................ oraz drugim dokumentem tożsamości typ ................................ nr ................................ zwanym dalej WYPOŻYCZAJĄCYM

 

§ 1

 

Przedmiotem umowy jest, Użyczenie  roweru, zgodnie z obowiązującym REGULAMINEM WYPOŻYCZALNI.

 

§ 2

 

1. WYPOŻYCZAJĄCY oświadcza, iż zapoznał się z REGULAMINEM oraz akceptuje jego warunki.

 

2. Akceptacja REGULAMINU oraz wypożyczenie roweru są równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze oraz umiejętności jazdy i znajomości przepisów ruchu drogowego.

 

3. WYPOŻYCZAJĄCY oświadcza, iż WYPOŻYCZALNIA przekazuje mu do używania sprzęt sprawny technicznie, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, co WYPOŻYCZAJĄCY potwierdza własnoręcznym podpisem.

 

4. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne usterki mechaniczne wynikłe z jego użytkowania.

 

§ 3

 

1. WYPOŻYCZALNIA przekazuje w dniu …............., o godzinie …............WYPOŻYCZAJĄCEMU rower w ilości sztuk …............

 

2. Koszt wynajmu jednego roweru wynosi 0 zł za jeden dzień korzystania dni.

 

3. Przewidywany czas wypożyczenia roweru: - 1 dzien

 

4. Miejsce zwrotu roweru; APARTHOTEL GIEWONT, Piłsudskiego 4a, 34-500 Zakopane

 

§ 4

 

1. Umowa wchodzi w życie z momentem jej podpisania.

 

2. Umowa zawarta jest na czas oznaczony od dnia przekazania WYPOŻYCZAJĄCEMU roweru do dnia zwrotu roweru WYPOŻYCZALNI.

 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 

4. Wszelkie spory zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby WYPOŻYCZALNI

 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

 

___________________________​​​​ __________________________

 

Wypożyczający​​​​​​​ Wypożyczalnia

 

 

 

 

 

REGULAMIN

 

 

 

1. Wypożyczane rowery są własnością JOY RIDE Sp. z o.o. sp. kom, ul. Małe Żywczańskie 2a 34-500 Zakopane

 

2. Wypożyczany rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do wypożyczalni.

 

3. Aby wypożyczyć rower należy:

 

    - przedstawić dowód osobisty oraz inny dokumenty ze zdjęciem – oraz ksero dokumentów na czas wypożyczenia,

 

    - być osobą pełnoletnią i trzeźwą,

 

    - podpisać umowę na wypożyczenie roweru oznaczającą akceptację warunków  wypożyczalni,

 

    - wnieść opłatę za wypożyczenie roweru kartą kredytową.

 

4. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony rower.

 

5. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim .

 

6. Wypożyczający rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczalni rowerów.

 

7. W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed kradzieżą.

 

8. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu.

 

9. W przypadku kradzieży roweru wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży  przedstawić w wypożyczalni.

 

10. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego  roweru lub jego naprawy.

 

11. Za wady ukryte  wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.

 

12. Opłatę za wynajem roweru jest pobiera z góry.

 

13. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.

 

14. Wypożyczany rower jest czysty, w takim samym stanie należy go zwrócić. Za rowery nie umyte naliczana jest dodatkowa opłata wysokości 20zł.

 

15. Rower należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym i opłaconym terminie

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych Joy Ride sp. z o.o. sp. kom.

 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@joyride.pl

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług wypożyczalni - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług

 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat

 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​​​ __________________________________________

 

Rozumiem i akceptuje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji:

 

✉ ️   recepcja@giewontzakopne.pl
????  604052052
☎ ️  182637370

 

Zdjęcia wszystkich Apartamentów można zobaczyć na naszej stronie www.giewontzakopane.pl

 

 

 

 

 

Newsletter
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij