Regulamin

AHG – Giewont s.c. Ryszard Lasyk, Józef Gąsienica-Gładczan, Piłsudzkiego 4A 13C, 34-500 Zakopane, Polska, NIP: 7361723350

Dyrekcja Aparthotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę  w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

§ 1

Apartament wynajmowany jest na doby. Doba trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu podczas rezerwacji, przyjmuje się, że apartament został wynajęty na jedną dobę. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 11:00 w dniu wymeldowania. Pracownicy Recepcji uwzględnią życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadania wolnych apartamentów.
Nieopuszczenie apartamentu do godziny 11:00 w dniu wymeldowania, bez zgłoszenia tego w Recepcji traktowane jest jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę. Opłata za dodatkowy okres pobytu zostanie naliczona w oparciu o ceny obowiązujące w dniu przedłużenia.

§ 2

Gość nie może przekazać apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
Osoby niezameldowane w AHG mogą przebywać gościnnie w apartamencie od godz. 7:00 do godz. 22:00. Przebywanie osoby niezameldowanej w apartamencie po godz. 22:00 równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez najmującego apartament na odpłatne dokwaterowanie osoby niezameldowanej według pełnych cen, obowiązujących w dniu dokwaterowania.
Pracownicy Recepcji odmówią dokwaterowania dodatkowej osoby do apartamentu, w którym zakwaterowana jest już maksymalna ilość osób.

§ 3

Cisza Nocna trwa od godziny 22:00 do 7:00. Zachowanie Gości lub osób korzystających z usług AHG nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych osób przebywających w obiekcie. W przypadku uporczywego lub szczególnie nagannego zakłócania pobytu innych osób przez Gościa lub osobę korzystającą z usług AHG, pracownicy AHG maja prawo odmowy dalszego świadczenia usług ze skutkiem natychmiastowym. W takiej sytuacji Gościowi nie przysługuje zwrot opłaty za pozostałą część pobytu.
W przypadku, gdy na skutek zachowania Gościa lub osoby korzystającej z usług AHG, pracownicy AHG zmuszeni będą do wezwania ochrony, kosztami takiej interwencji zostanie obciążona osoba której zachowanie spowodowało konieczność wezwania pracowników firmy ochroniarskiej.

§ 4

Gość apartamentu winien wpłacić zaliczkę za pobyt przed przyjazdem (do 3 dni roboczych od daty rezerwacji), resztę należności za pobyt należy uregulować najpóźniej w dniu wyjazdu, lub do 7 dni w przypadku płatności przelewem.

§ 5

Do czynności zameldowania wymagany jest dokument tożsamości ze zdjęciem. W przypadku gości nie posiadających obywatelstwa polskiego Recepcja ma prawo do wykonania kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość.

§ 6

AHG świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o zgłaszanie ich w Recepcji. AHG ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu, profesjonalną obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług, sprzątanie apartamentów i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń w ustalonym wraz z Gościem zakresie.
Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych AHG, które powstały z jego winy lub z winy osób odwiedzających. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego Apartamentu przez Gościa równoznaczne jest z tym, że Apartament został oddany do użytku w stanie niebudzącym uwag i zastrzeżeń Gościa.
W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły zostać usunięte AHG dołoży starań, by w miarę posiadanych możliwości zamienić apartament lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§ 7

Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Odpowiedzialność AHG z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu w Recepcji.

§ 8

Na życzenie Gościa Recepcja świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o oznaczonej godzinie, przechowanie bagażu; AHG może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego.

§ 9

AHG nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież pojazdu pozostawionego przez Gościa na parkingu.

§ 10

W przypadku rzeczy pozostawionych w Apartamencie, po jego opuszczeniu zostaną one odesłane na koszt Gościa na wskazany przez Niego adres. W przypadku braku wskazania przez Gościa adresu lub w przypadku braku osobistego odbioru przez Gościa w ciągu 30 dni od daty wyjazdu z Apartamentu rzeczy ulegają ekspropriacji.

§ 11

AHG nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Pralni, oraz w Przechowalni sprzętu rekreacyjnego.

§ 12

We wszystkich apartamentach oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Naruszenie tego zakazu może spowodować odmówienie dalszego świadczenia usług ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążenie Gościa opłatą dodatkową w wysokości 1500,00 zł doliczoną do kosztów pobytu- na pokrycie kosztów prania tkanin, odświeżania apartamentu oraz wyłączenia go z wynajmu. Dodatkowo ze względów na wymagania ochrony przeciwpożarowej a Apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przedmiotów i urządzeń mogących stworzyć zagrożenie pożarowe. Jednocześnie zabrania się wnoszenia do Apartamentu materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

§ 13

W przypadku skorzystania z oferty nie objętej usługa noclegową Gość zobowiązany jest do poinformowania Recepcji i dokonania opłaty. W przypadku niepoinformowania Gość autoryzuje AHG do pobrania należności w jego imieniu.

§ 14

W przypadku zgubienia kart do Apartamentu naliczona zostaje opłata w wysokości 100,00 zł – doliczana do kosztów pobytu.

§ 15

Wcześniejszy wyjazd Gościa z przyczyn niezależnych od AHG w przypadku nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty z niewykorzystane świadczenia

§ 16

Zakaz wnoszenia nart i butów narciarskich.